تقدیر نامه

تقدیر نامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران بابت زحمات مدیر شرکت به عنوان اولین مجوز ثبت شده در کشور

نظرات